Noutăți

Info Adventist

Doar legătura cu Dumnezeu poate opri intensificarea răului la nivel global

În ultimele săptămâni, am fost martorii unor situații neobișnuite în întreaga lume. Pandemia de Covid-19 a distrus multe vieți și a schimbat viața de zi cu zi a oamenilor din întreaga lume. Violența și ura continuă să se manifeste în inimile neconvertite, iar bombardamentele devastatoare din țări precum Afganistanul ne dovedesc acest lucru. Oprimarea și lipsa libertății religioase se manifestă în numeroase locuri, iar un astfel de exemplu este Burundi. Terorismul își descoperă hidoșenia și afectează vieți nevinovate în locuri aleatorii din întreaga lume. Strămutarea și migrația masivă a pupulației din diverse zone sunt urmarea instabilității din domenii precum politica, securitatea și economia. Incendiile, erupțiile vulcanice, cicloanele și inundațiile devastatoare din diferite regiuni ale globului provoacă periodic dezastre de o intensitate din ce în ce mai mare.

Pe plan mondial, relațiile umane au devenit tensionate, iar înțelegerea interpersonală a fost subminată de bigotism, furie și frustrare. Recent, mai multe evenimente au produs furie și au dus la moartea unor persoane neînarmate de origine afro-americană, culminând cu moartea cumplită, brutală și lipsită de sens a unui bărbat de origine afro-americană neînarmat și încătușat de un ofițer de poliție. Oamenii se pot confrunta cu astfel de fapte lipsite de sens în situații diferite, în întreaga lume. Cei care săvârșesc asemenea fapte reprobabile împotriva semenilor lor trebuie să fie trași la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare. Ciclul urii și al violenței trebuie să înceteze. Cu toate acestea, acest lucru se va întâmpla numai atunci când oamenii își vor supune viața și faptele lui Dumnezeu. Toți adventiștii de ziua a șaptea din întreaga lume sunt îndemnați să se roage cu seriozitate pentru familiile care au pierdut persoane dragi ca urmare a unor crime oribile sau a calamităților naturale precum Covid-19 și multe altele. Să încercăm să aducem pace și vindecare în inimile frânte și în comunitățile fragmentate.

În noi înșine avem tendința de a reacționa și de a plăti cu aceeași monedă. Doar atunci când ne smerim în fața Domnului El poate prelua controlul asupra vieții noastre și o poate transforma pentru a fi în conformitate cu sfântul Său Cuvânt. După cum indică Pavel în Filipeni 2:12-13, „Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea.” Pavel ne spune să ne concentrăm asupra relației noastre cu Dumnezeu, deoarece numai El poate lucra în noi prin neprihănirea Sa pentru a ne îndreptăți și a ne sfinți, făcându-ne tot mai asemănători cu El. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și devine vitală pe măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului și de revenirea iminentă a lui Hristos.

Toate tragediile care au loc în jurul nostru ne reamintesc că trăim în ultimele zile ale istoriei Pământului, chiar înainte de revenirea lui Isus. El a prezis că în timpul sfârșitului ne vom confrunta cu dezastre și încercări mari. El a spus în Matei 24:4-14: „…Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: «Eu sunt Hristosul!» Şi vor înşela pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci, mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”

Romani 1:29-32 menționează numeroase caracteristici ale celor care nu îi permit puterii lui Dumnezeu să îi controleze. Aceștia sunt oameni care „… au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”

Cum trebuie să răspundem la toate aceste păcate și fapte rele din jurul nostru și la actele oribile de violență îndreptate împotriva ființelor umane atât în zona în care locuim, cât și la nivel global? Dumnezeu dă sfaturi foarte directe cu privire la modul în care trebuie combătute aceste fapte marcate de ură și animozitate demne de dispreț. El le oferă creștinilor – urmași ai lui Isus Hristos Însuși – sfaturi profunde și directe prin intermediul lui Pavel, în Romani 12:9-21. „Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi. Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi. Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: «Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti», zice Domnul. Dimpotrivă, «dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.» Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

În calitate de adventiști din ziua a șaptea, să luăm poziție pentru adevărul biblic, pentru principiile veșnice, pentru ceea ce este drept și pentru cei cu inima zdrobită, pentru cei aflați în captivitate, pentru orbi și pentru cei asupriți. Procedând astfel, vom continua lucrarea lui Hristos găsită în Luca 4:18 cu scopul de a-i îndrepta pe oameni spre Mielul lui Dumnezeu care îi poate mântui și schimba în ființe noi care se pregătesc pentru revenirea Lui iminentă, așa cum se menționează în 2 Corinteni 5:17.

Să ne amintim că, în viitorul apropiat, persecuțiile religioase îi vor afecta pe toți credincioșii care cred cu adevărat în Biblie și care au caracteristicile poporului lui Dumnezeu din zilele din urmă, găsite în Apocalipsa 12:17: „… balaurul [Satana], mâniat pe femeie [biserica lui Dumnezeu], s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei [poporul lui Dumnezeu din zilele din urmă], cu cei care (1) păzesc poruncile lui Dumnezeu şi (2) ţin mărturia lui Isus Hristos.” – cu privire la care Apocalipsa 19:10 ne spune că este „duhul prorociei”. Dumnezeu va purta de grijă poporului Său prin dreptatea puterii Sale, deoarece dovedește că are cele două caracteristici amintite mai sus, care presupun respectarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu, inclusiv a poruncii a patra referitoare la sfințirea Sabatului zilei a șaptea… totul prin puterea lui Dumnezeu, nu prin noi înșine.

Știm că dacă stăruim în împlinirea instrucțiunilor lui Dumnezeu vom provoca o reacție teribilă în rândul celor care se opun legii lui Dumnezeu și celei de-a patra porunci, ducând la persecuții, violență și mânie împotriva celor care Îl urmează mai degrabă pe Dumnezeu decât zilele de sărbătoare instituite de om. Această persecuție va fi de neclintit și severă. În Tragedia veacurilor, de Ellen G. White, citim: „Ascultarea cu sinceritate de Cuvântul lui Dumnezeu va fi considerată ca răzvrătire. Orbiți de Satana, părinții vor exercita asprime și lipsă de înțelegere față de copiii lor credincioși, stăpânul și stăpâna vor prigoni pe servul care păzește poruncile. Dragostea va fi denaturată; copiii vor fi dezmoșteniți și alungați de acasă. Se vor împlini literal cuvintele lui Pavel: «Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți» (2 Timotei 3:12). Când apărătorii adevărului refuză să cinstească sabatul duminical, unii dintre ei vor fi aruncați în închisori, unii vor fi exilați, alții vor fi tratați ca robi. Pentru înțelepciunea omenească, toate acestea par acum imposibile; dar, pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu, care îi ține în frâu, va fi retras de la oameni, iar ei vor fi sub stăpânirea lui Satana, care urăște principiile divine, vor avea loc manifestări stranii. Inima poate deveni foarte crudă atunci când temerea de Dumnezeu și dragostea sunt înlăturate” (p. 608).

Dragi membri ai bisericii din întreaga lume, pe măsură ce proclamăm întreita solie îngerească din Apocalipsa 14:6-12 prin implicarea totală a membrilor, chemându-i pe oameni înapoi la adevărata închinare a lui Dumnezeu prin redeșteptare și reformă și primind sigiliul lui Dumnezeu, prin păstrarea Sabatului Său din ziua a șaptea, ca fiind opus semnului fiarei care păstrează o zi de închinare falsă și neîntemeiată, vom stârni o opoziție de necrezut. Dumnezeu va proteja și va purta de grijă poporului Său, deoarece acesta proclamă și mesajul celui de-al patrulea înger din Apocalipsa 18:1-4, chemându-i pe oameni să iasă afară din Babilon și din confuzie și să aleagă adevărata închinare a lui Dumnezeu și loialitatea față de El, în detrimentul loialității față de activitățile religioase orientate spre oameni, care se concentrează mai mult asupra tradiției decât doar asupra Bibliei.

Pe măsură ce analizăm reacțiile la prezentarea completă a adevărului biblic, să luăm atitudine pentru cei care în prezent sunt calomniați și tratați cu lipsă de respect, arătându-le dragostea lui Hristos. Să ne amintim că libertatea și drepturile noastre religioase vor fi limitate și noi vom fi cei care se confruntă cu mari încercări. Mulți dintre noi ne vom confrunta cu același tip de tratament nedrept și insultător pe care îl experimentează mulți astăzi, dar ne vom încrede în totalitate în Hristos pentru toate nevoile noastre și vom manifesta în continuare iubirea lui Hristos față de cei care ne asupresc – toate acestea, prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu ne va ajuta să trecem cu bine prin toate acestea.

Prin harul lui Dumnezeu, să rămânem fideli Lui și adevărului Său, în timp ce îi ajutăm pe cei care se confruntă cu dificultăți, astfel încât să-i putem îndrepta spre Hristos și spre Cuvântul Său, neprihănirea Sa, slujirea Lui din sanctuar, puterea Lui salvatoare în timpul marii lupte, întreita solie îngerească, mesajul Său cu privire la sănătate, misiunea Sa în lume în timpul sfârșitului, inclusiv  nevoia de a cere ploaia târzie a Duhului Sfânt și revenirea lui Hristos.

Sursa: Adventist Review