Declarații oficiale

Rasism

Rasismul este unul dintre cele mai odioase flageluri ale zilelor noastre, fiind acea credinţă, sau practică, în care se consideră, sau se tratează anumite grupuri rasiale ca fiind inferioare, justificând astfel transformarea lor în obiecte ale dominării, discriminării şi segregării.

Chiar dacă păcatul rasismului este un fenomen vechi, bazat pe ignoranţă, teamă, înstrăinare şi falsă mândrie, unele dintre cele mai respingătoare manifestări ale sale au avut loc în zilele noastre. Rasismul şi prejudecăţile iraţionale conlucrează într-un cerc vicios. Rasismul se numără printre cale mai înrădăcinate prejudecăţi, care caracterizează fiinţă umană păcătoasă. Consecinţele lui sunt, în general, mai devastatoare, deoarece rasismul devine cu uşurinţă instituţionalizat şi legalizat în mod permanent, iar manifestările sale extreme pot conduce la persecuţii sistematice, sau chiar genocid.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea deplânge orice formă de rasism, inclusiv politica de apartheid, cu segregarea forţată şi discriminarea ei legalizată.

Adventiştii de ziua a şaptea doresc să fie credincioşi lucrării de reconciliere, care a fost încredinţată Bisericii creştine. Ca o comunitate mondială de credinţă, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea doreşte să exemplifice şi să exprime în propriile ei rânduri, unitatea şi dragostea, care trec dincolo de diferenţele rasiale şi de înstrăinarea dintre rase.

Scriptură ne învaţă că fiecare persoană a fost creată după chipul lui Dumnezeu, care “ a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur să locuiască pe toată faţa pământului “ (Fapte 17:26). Discriminarea rasială este o ofensă la adresă celorlalţi semeni ai noştri, care au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu.
În Hristos “nu este nici iudeu, nici grec ‘ (Gal 3:28). Astfel că rasismul este o adevărată erezie şi în esenţă, o formă de idolatrie, pentru că limitează atributul lui Dumnezeu de Părinte, prin negarea frăţietăţii dintre toate fiinţele umane, înălţând superioritatea propriei rase.

Standardul pentru creştinii adventişti de ziua a şaptea este recunoscut în declaraţia nr 13 din Punctele fundamentale de doctrină -“Unitatea trupului lui Hristos“. Iată ce se spune:“În Hristos, noi suntem o nouă creaţiune; deosebirile de rasă, cultură, educaţie şi naţionalitate, precum şi diferenţele dintre cei de sus şi cei de jos, dintre bogat şi sărac, dintre bărbat şi femeie nu trebuie să dea loc la dezbinări între noi. Noi suntem cu toţii egali în Hristos care, prin acelaşi Spirit, ne-a legat într-o unică comuniune cu El şi între noi; noi trebuie să slujim şi să fim slujiţi fără părtinire şi prejudecăţi “

Orice altă abordare subminează esenţa Evangheliei creştine.

Această declaraţie publică a fost autorizată de către Neal Wilson,preşedintele Conferinţei Generale, după consultări cu cei 16 vicepreşedinţi ai Bisericii adventiste de ziua a şaptea , în data de 27 iunie 1985, la sesiunea Conferinţei Generale din New Orleans, Louisiana.

Vizite: 1